สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


กองทุนแม่ของแผ่นดิน

 

 

 

 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชน
รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

   ๑. ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน มีความเข้มแข็ง มีกิจกรรมดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

   ๒. สมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น
        ในหมู่บ้าน/ ชุมชน

   ๓. ประชุมหารือในหมู่บ้าน/ชุมชน ในเรื่องยาเสพติดอยู่เป็นนิจ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา

   ๔. กิจกรรมในหมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินการโดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง

   ๕. มีมาตรการทางสังคมในเรื่องยาเสพติด ประกาศเป็นสาธารณะและใช้อย่างจริงจัง

   ๖. มีกลไกการเฝ้าระวังยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างเป็นระบบ และมอบหมายภารกิจที่ชัดเจน โดยมีการบันทึกผลการ
       เฝ้าระวังที่เป็นลายลักษณ์อักษร

   ๗. มีการค้นหาปัญหายาเสพติดโดยชุมชนเองอยู่เสมอ และยอมรับผล/ไม่ปิดบัง

   ๘. มีกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่

   ๙. มีประชามติของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เห็นชอบต่อการเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

  ๑๐. มีการจัดตั้งกองทุนยาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชน รองรับการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน

  ๑๑. มีการบูรณาการย่างเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรชุมชนต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน

  ๑๒. มีกิจกรรมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสม่ำเสมอ

 

  ขั้นตอนการดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดังนี้

     ขั้นที่ ๑  ชี้แจง ทำความเข้าใจโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับทุกครัวเรือน

    ขั้นที่ ๒  จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

    ขั้นที่ ๓  รับสมัครครัวเรือนเข้าเป็นสมาชิกโครงการฯ

    ขั้นที่ ๔  จัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็ง ๗ ข้อ ได้แก่

               ข้อ ๑ สมาชิก ช่วยกันทำนุบำรุง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

               ข้อ ๒ สมาชิก ร่วมประชุมกันเป็นนิตย์

               ข้อ ๓ สมาชิก เริ่มประชุมและเลิกประชุมพร้อมกัน ทำกิจที่พึงกระทำ
                        โดยพร้อมเพรียงกัน

               ข้อ ๔ สมาชิก ยอมรับมติส่วนใหญ่ของที่ประชุม ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน

               ข้อ ๕ สมาชิก ให้การยอมรับ และเคารพผู้อาวุโส

               ข้อ ๖ สมาชิก ให้การสงเคราะห์ และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม (เช่น เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และ
                      คนที่ยากจนกว่า )

              ข้อ ๗ สมาชิก ส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม (ร่วมแรงร่วมใจทุกคน ชุมชนเข้มแข็ง)

    ขั้นที่ ๕  ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด

    ขั้นที่ ๖  จัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติด

    ขั้นที่ ๗  ประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธี

    ขั้นที่ ๘  จัดกิจกรรมป้องกัน  /แก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

    ขั้นที่ ๙  การรับรองครัวเรือนปลอดยาเสพติดโดยสมาชิกของโครงการฯ

    ขั้นที่ ๑๐ การรักษาสถานะชุมชนเข้มแข็ง

 

 การแบ่งประเภทหมู่บ้าน

    หลักเกณฑ์การแบ่งประเภทหมู่บ้าน

       ๑.๑ คุณลักษณะของหมู่บ้านประเภท ๑

              ๑) ต้องมีกองทุนแม่ของแผ่นดิน

                 ๒) ต้องมีกระบวนการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด

                 ๓) ต้องมีระบบการเฝ้าระวัง

       ๑.๒ คุณลักษณะของหมู่บ้านประเภท ๒

                ๑) ต้งมีกระบวนการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด

                 ๒) ต้องมีระบบการเฝ้าระวัง

       ๑.๓ คุณลักษณะของหมู่บ้านประเภท ๓ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

             ๑) ต้องมีกระบวนการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด

               ๒) ต้องมีระบบการเฝ้าระวัง

 

 

    หมู่บ้านประเภท ๑ ที่
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ภาค ๑ ส่วนแยก ๓ 
เสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
มีดังนี้

    - ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ๑๓๐๑
       มีหมู่บ้านประเภท ๑ จำนวน ๖ หมู่บ้าน คือ บ้านซับตารี  บ้านเขาสะท้อน  บ้านหนองมะค่า
     บ้านไผ่ล้อม บ้านหนองแก บ้านหินขา

    - ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ๑๓๐ 
       มีหมู่บ้านประเภท ๑ จำนวน ๗ หมู่บ้าน คือ  บ้านจางวาง   บ้านซับตาเมา   บ้านคลองเร่ว   บ้านเนินดินแดง
      
บ้านบึงชนังกลาง  บ้านบึงชนังล่าง   บ้านหนองกก

    - ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ๑๓๐ 
       มีหมู่บ้านประเภท ๑ จำนวน ๕ หมู่บ้าน คือ บ้านหนองบอน บ้านมะรุม  บ้านสามสิบ  บ้านใหม่ บ้านเขาตะแบก

 

    - ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ๑๓๐๔
        มีหมู่บ้านประเภท ๑ ทั้งหมดจำนวน ๑๐ หมู่บ้าน คือ บ้านมะนาว บ้านตากแว้ง  บ้านตางาม
      บ้านหมื่นด่าน บ้านคลองขวาง  บ้้านช้างทูน  บ้านหนองแฟบ  บ้านหนองมาตร 
      บ้านหนองไม้หอม  บ้านตระกูลพัฒนา

    - ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ๑๓๐๕ 
        มีหมู่บ้านประเภท ๑ จำนวน ๙ หมู่บ้าน คือ บ้านแหลมกลัด  บ้านสองห้อง  บ้านสะพานหิน
      
บ้านคลองพลุ   บ้านท่าเส้น   บ้านชายเนิน  บ้านนาเกลือ  บ้านหนองรี  บ้านชำราก

    - ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ๑๓๐๖ 
        มีหมู่บ้านประเภท ๒ จำนวน ๕ หมู่บ้าน คือ บ้านคลองเจ้า  บ้านสลักอวน   บ้านอ่าวสลัด
      
บ้านอ่าวนิด   บ้านแหลมสน

    - ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ๑๓๐๗ 
        มีหมู่บ้านประเภท ๑ จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน คือ บ้านเจ๊กลัก บ้านคลองจาก(ม.๓)  บ้านตาหนึก
      บ้านบางอิน   บ้านสวนมะพร้าว    บ้านคลองจาก(ม.๘)    บ้านร่มเย็น     บ้านคลองมะนาว
      
บ้านห้วงบอน  บ้านร่วมสุข

 


ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นี้ ชุดวิทยากร ๐๑ 
ซึ่งขึ้นตรงกับ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ได้ดำเนินการในการขอพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
โดยประสานผู้นำหมู่บ้าน และพัฒนาชุมชนอำเภอสอยดาว  
เสนอชื่อ  บ้านคลองเม่น หมู่ ๑๐
ให้ได้รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

 

และหมู่บ้านที่ได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ของ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓ คือ

บ้านคลองเม่น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน