สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


กองทุนแม่ของแผ่นดิน

 

 

 

 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชน
รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

   ๑. ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน มีความเข้มแข็ง มีกิจกรรมดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

   ๒. สมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น
        ในหมู่บ้าน/ ชุมชน

   ๓. ประชุมหารือในหมู่บ้าน/ชุมชน ในเรื่องยาเสพติดอยู่เป็นนิจ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา

   ๔. กิจกรรมในหมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินการโดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง

   ๕. มีมาตรการทางสังคมในเรื่องยาเสพติด ประกาศเป็นสาธารณะและใช้อย่างจริงจัง

   ๖. มีกลไกการเฝ้าระวังยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างเป็นระบบ และมอบหมายภารกิจที่ชัดเจน โดยมีการบันทึกผลการ
       เฝ้าระวังที่เป็นลายลักษณ์อักษร

   ๗. มีการค้นหาปัญหายาเสพติดโดยชุมชนเองอยู่เสมอ และยอมรับผล/ไม่ปิดบัง

   ๘. มีกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่

   ๙. มีประชามติของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เห็นชอบต่อการเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

  ๑๐. มีการจัดตั้งกองทุนยาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชน รองรับการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน

  ๑๑. มีการบูรณาการย่างเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรชุมชนต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน

  ๑๒. มีกิจกรรมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสม่ำเสมอ

 

  ขั้นตอนการดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดังนี้

     ขั้นที่ ๑  ชี้แจง ทำความเข้าใจโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับทุกครัวเรือน

    ขั้นที่ ๒  จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

    ขั้นที่ ๓  รับสมัครครัวเรือนเข้าเป็นสมาชิกโครงการฯ