สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


  

             เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในพื้นที่รับผิดชอบของ

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดในการดำเนินการรักษา  ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตลอดจนบูรณาการและประสานการปฏิบัติร่วมกับทุกส่วนราชการ  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาความมั่นคงภายในรวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งในท้องถิ่นของตน เพื่อป้องกันภยันตรายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยามปกติและในยามที่เกิดสถานการณ์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง 

 

การปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย
กฐินสามัคคีหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกฐินสามัคคีหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เมื่อ ๑๐ พ.ย.๖๑
ฝึกอบรมกำลังพลก่อนออกปฏิบัติงานฝึกอบรมกำลังพลก่อนออกปฏิบัติงาน
เมื่อ ๔ - ๖ พ.ย.๖๑
ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการพื้นที่จังหวัดตราดตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการพื้นที่จังหวัดตราด
เมื่อ ๑ พ.ย.๖๑
พิธีแสดงตน ฯพิธีแสดงตน ฯ
เมื่อ ๑๘ ต.ค.๖๑
เข้าเยี่ยมคำนับ รอง ผอ.รมน.จังหวัดจันทบุรีเข้าเยี่ยมคำนับ รอง ผอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี
เมื่อ ๑๖ ต.ค.๖๑
กิจกรรมตักบาตร วันคล้ายวันสวรรคตฯกิจกรรมตักบาตร วันคล้ายวันสวรรคตฯ
เมื่อ ๑๒ ต.ค.๖๑
กิจกรรมกาแฟสัญจร ครั้งที่ ๙ ปี ๖๑กิจกรรมกาแฟสัญจร ครั้งที่ ๙ ปี ๖๑
เมื่อ ๑๐ ต.ค.๖๑
พิธีเปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติพิธีเปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๖๑
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อ ๒๘ พ.ค.๖๑
โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เมื่อ ๖ พ.ค.๖๑
กิจกรรมชุดปฏิบัติการ ฯ
ชพส.๑๓๐๗ฯ ฝึกอบรม รสปส. รุ่นที่ ๗ชพส.๑๓๐๗ฯ ฝึกอบรม รสปส. รุ่นที่ ๗
เมื่อ ๗-๘ มี.ค.๖๑
ชพส.๑๓๐๕ฯฝึกอบรม รสปส.รุ่นที่ ๗ชพส.๑๓๐๕ฯฝึกอบรม รสปส.รุ่นที่ ๗
เมื่อ ๕ มี.ค.๖๑
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
เมื่อ ๒ มี.ค.๖๑
ร่วมทำบุญเนื่องในวัน มาฆบูชาร่วมทำบุญเนื่องในวัน มาฆบูชา
เมื่อ ๑ มี.ค.๖๑
ชพส.๑๓๐๖ฯ การฝึกอบรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ชพส.๑๓๐๖ฯ การฝึกอบรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน
เพื่อลดอบายมุขในชุมชน รุ่นที่ ๓ งป.๖๑
ชพส.๑๓๐๒ฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรชพส.๑๓๐๒ฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
เมื่อ ๒๘ ก.พ.๖๑
6 - 7 ก.พ.606 - 7 ก.พ.60
ชพส.๑๓๐๗ ฝึก รสปส.รุ้นที่ ๕ บ.คลองหิน ม.๓ ต.หาดเล็ก
ชพส.1307 ชพส.1307
ฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจฯ รุ่น 2 โรงเรียนบ้านคลองจาก
ชพส.1307 ชพส.1307
อบรม รสปส.รุ่นที่ 1/60 ณ ศูนย์รวมราชการ บ้านหาดเล็ก ม ๔ ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด
ฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติดรุ่นที่ ๔ฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติดรุ่นที่ ๔
ณ ศาลาประชาคม บ้านเครือหวาย จังหวัดจันทบุรี
บทความประชาสัมพันธ์
โรคพิษสุนัขบ้าโรคพิษสุนัขบ้า
"9 วิธีเอาตัวรอดเมื่อเจอช้างป่า"
ต้นเหตุไฟป่าจากพฤติกรรมมนุษย์ต้นเหตุไฟป่าจากพฤติกรรมมนุษย์
ระวังโรคฉี่หนูระวังโรคฉี่หนู
"กอ.รมน." เตือน"โซเชียลฯ"
หยุดแชร์ภาพข่าว ที่ไม่ตรงกับความจริง
สะแกนาสะแกนา
การปลูกสะแกนา
กองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนแม่ของแผ่นดิน
รายชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
การร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนการร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชน ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความสำคัญมากที่สุด
เว็บบอร์ด
Q110320 417/
Q139731 721/
Q162775 28/
Q162758 43/
Q162435 86/