เมื่อ ๑ เม.ย.๖๕ ชบข.๑๓๐๒ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ  เม.ย.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ชบข.๑๓๐๒ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณป่าชุมชน บ.ทางกลาง ม.๔ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ