เมื่อ ๑ เม.ย.๖๕ ชพส.๑๓๐๑ฯ สนับสนุนกำลังพลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่เข้ามารับบริการฉีดวัคซีนฯ

เมื่อ ๑ เม.ย.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ชพส.๑๓๐๑ฯ สนับสนุนกำลังพลให้กับ โรงพยาบาลสอยดาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขนาน และ อสม. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เข้ามารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ วัดทุ่งขนาน บ.ทุ่งขนาน ม.๑ ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จว.จันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุดปฏิบัติการฯ กับ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่