เมื่อ ๒๕ เม.ย.๖๕ ชพส.๑๓๐๖ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ หน่วยงานราชการ ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะกูด และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดเก็บขยะ บริเวณชายหาด

เมื่อ ๒๕ เม.ย.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ชพส.๑๓๐๖ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ หน่วยงานราชการฝ่ายปกครองอำเภอเกาะกูด และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ นำโดย นายสุนทร มูเนาวาเราะ นายอำเภอเกาะกูด จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดเก็บขยะ บริเวณชายหาด บ.คลองเจ้า ม.๒ ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทำให้พื้นที่บริเวณชายหาดมีความสะอาดและสวยงาม อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุดปฏิบัติการฯ กับ หน่วยงานราขการ และประชาชนในพื้นที่