เมื่อ ๒๖ เม.ย.๖๕ชพส.๑๓๐๖ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ ตำรวจตระเวนชายแดน และคณะครูโรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว ดำเนินการทาสีอาคารโรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว

เมื่อ ๒๖ เม.ย.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ชพส.๑๓๐๖ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ ตำรวจตระเวนชายแดน และคณะครูโรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว ดำเนินการทาสีอาคารโรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว บ.อ่าวพร้าว ม.๕ ต.เกาะกูด
อ.เกาะกูด จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุดปฏิบัติการฯ กับ ส่วนราชการ และ คณะครูในพื้นที่