เมื่อ ๒ มิ.ย.๖๕ ชบข.๑๓๐๒ฯ จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เมื่อ มิ.ย.๖๕  เวลา ๑๐๐๐ ชบข.๑๓๐๒ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ ชค.ทพ.นย.๑ฯ และคณะครู จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล บ.ด่านชุมพล ม.๑ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ