เมื่อ ๘ มิ.ย.๖๕ ชพส.๑๓๐๕ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ ส่วนราชการ และประชาชน จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาส “วันอานันทมหิดล” ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด

เมื่อ ๘  มิ.ย.๖๕  เวลา ๐๙๓๐ ชพส.๑๓๐๕ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ “วันอานันทมหิดล” ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด ต.บางพระ อ.เมืองตราด จว.ตราด โดยมี นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอเมืองตราด เป็นประธาน การปฏิบัติเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ