เมื่อ ๙ มิ.ย.๖๕ ชพส.๑๓๐๔ฯ จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาทำความสะอาด เนื่องในวันอานันทมหิดล ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อ  มิ.ย.๖๕  เวลา ๑๐๐๐ ชพส.๑๓๐๔ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ ส่วนราชการ กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จว.ตราด จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาทำความสะอาด เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ “วันอานันทมหิดล ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕” ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ.หนองบอน ม.๑ ต.หนองบอน อ.บ่อไร่จว.ตราด โดยมี นายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ เป็นประธาน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ