เมื่อ ๙ มิ.ย.๖๕ ชพส.๑๓๐๗ฯ จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาทำความสะอาด เนื่องในอานันทมหิดล ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕” ณ ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ จว.ตราด

เมื่อ ๙  มิ.ย.๖๕  เวลา ๐๙๐๐ ชพส.๑๓๐๗ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ ส่วนราชการ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จว.ตราด จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาทำความสะอาด เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ “วันอานันทมหิดล ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕” ณ ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ จว.ตราด โดยมี นายสุรเชษฐ์ แก้วคำ นายอำเภอคลองใหญ่ เป็นประธาน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ