เมื่อ ๗ มิ.ย.๖๕ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯ บ.ใหม่ ม.๔ ต.โป่งน้ำร้อน ฯ

เมื่อ ๗ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ น.ท.พัฒพล  ขันตยาภรณ์ รอง หน.ฝมท.กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ และ จนท.ปฏิบัติการ ฝขว.กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ บูรณาการร่วมกับ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.๗ (เครือหวาย) และ ชค.ทพ.นย.๔ฯ (ร้อย.ทพ.นย.๕๔๔ฯ) ดำเนินการตรวจตระเวน ตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบของ ฉก.นย.จันทบุรี ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯ ในเขต
ป่าไม้ถาวรบริเวณ พิกัด
TV153340 บ.ใหม่ ม.๔ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี และบริเวณ พิกัด TV 115390 บ.คลองคต ม.๗ ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานดังกล่าว ในการร่วมกันตรวจตระเวนฯ เป็นอย่างดี