เมื่อ ๙ มิ.ย.๖๕ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯ ในพื้นที่ ต.พวา อ.แก่งหางแมว ฯ

เมื่อ ๙ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๙๓๐ น.ท.พัฒพล  ขันตยาภรณ์ รอง หน.ฝมท.กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ และ จนท.ปฏิบัติการ ฝขว.กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ บูรณาการร่วมกับ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.๘ (คลองแดง) และ มว.ลว.ไกล กจต. ดำเนินการตรวจตระเวน ตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบของฉก.นย.จันทบุรี ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติบริเวณพิกัด RQ 117523 บ.เขากล้วย ม.๑ ต.พวา อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี และบริเวณ พิกัด RQ 023456 บ.คลองแดง ม.๕ ต.พวา อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานดังกล่าว ในการร่วมกันตรวจตระเวนฯ เป็นอย่างดี