เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๖๕ เชพส.๑๓๐๒ฯ สนับสนุนกำลังพล ดำเนินการทาสีเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านจางวาง

เมื่อ ๑๕  มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ชพส.๑๓๐๒ฯ สนับสนุนกำลังพลให้กับ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ดำเนินการทาสีเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านจางวาง ณ โรงเรียนบ้านจางวาง ม.๒
ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุดปฏิบัติการฯ กับ ผู้นำชุมชน และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่