เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๖๕ สนับสนุนกำลังพล ในการปรับพื้นผิวจราจร บริเวณถนนสาย บ้านเนินสูง - เขาแขวน บ.ด่านเนินสูง ม.๖ ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จว.ตราด

เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๖๕  เวลา ๐๙๐๐ ชพส.๑๓๐๕ฯ สนับสนุนกำลังพลให้กับ ผู้นำชุมชน และเทศบาลตำบลตะกาง อ.เมืองตราด จว.ตราด ในการปรับพื้นผิวจราจร บริเวณถนนสาย บ้านเนินสูง - เขาแขวน บ.ด่านเนินสูง ม.๖ ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จว.ตราด (ระยะทางประมาณ ๕ กม.) โดยมี นายอภิเดช บุญล้อม นายกเทศมนตรีตำบลตะกาง และนางนววรรณ ผาลอย ผู้ใหญ่บ้าน บ.ด่านเนินสูงฯ เป็นผู้ประสานการปฏิบัติ  
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เพื่อทำให้ประชาชน ได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการเดินทาง  อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุดปฏิบัติการฯ กับ ผู้นำท้องถิ่น และ ผู้นำชุมชนในพื้นที่