เมื่อ ๑๑ ส.ค.๖๕ ชบข.๑๓๐๒ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เมื่อ ๑๑ ส.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ชบข.๑๓๐๒ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ ส่วนราชการ ร้อย.ทพ.นย.๕๑๑ฯ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  บริเวณริมถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ.หมื่นด่าน ม.๘ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้