เมื่อ ๑๑ ส.ค.๖๕ ชพส.๑๓๐๒ฯ และ ชพส.๑๓๐๓ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เมื่อ ๑๑  ส.ค.๖๕ เวลา ๐๙๓๐ ชพส.๑๓๐๒ฯ และ ชพส.๑๓๐๓ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้นบริเวณริมคลองพระพุทธ บ.แปลง ม.๖ ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี โดยมี นายมงคล เลิศพรทิพย์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอโป่งน้ำร้อน เป็นประธาน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้