เมื่อ ๒๕ ส.ค.๖๕ หน.ชพส.๑๓๐๕ฯ พร้อมด้วยกำลังพล ให้การสนับสนุนวิทยากร ในโครงการ “ปันยิ้ม สร้างสุข (ภาพ) ผู้สูงอายุ ตามรอยวิถีพอเพียง”

เมื่อ ๒๕ ส.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ หน.ชพส.๑๓๐๕ฯ พร้อมด้วยกำลังพล ให้การสนับสนุนวิทยากร แก่ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ในโครงการ “ปันยิ้ม สร้างสุข (ภาพ) ผู้สูงอายุ ตามรอยวิถีพอเพียง” ประจำเดือน ส.ค.๖๕  ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ การท่องเที่ยว อบต.แหลมกลัด บ.คลองประทุน ม.๔ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด โดยมี น.ส.โสภา ตะนาวศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด เป็นผู้ประสาน  การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง/ครอบครัว และสังคม รวมถึงการมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดีของผู้สูงอายุ