เมื่อ ๒ ก.ย.๖๕ ชบข.๑๓๐๒ฯ จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ทำความสะอาด โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล

เมื่อ ๒ ก.ย.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ชบข.๑๓๐๒ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ อบต.ด่านชุมพล ชค.ทพ.นย.๑ฯ ชป.ที่ ๒๑ฯ คณะครูอาจารย์ นักเรียน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ทำความสะอาด โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุดปฏิบัติการฯ กับ หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่