เมื่อ ๕ ก.ย.๖๕ ชพส.๑๓๐๓ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ จัดเตรียมพื้นที่เพื่อเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเข้าหมู่บ้าน

เมื่อ ๕  ก.ย.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ชพส.๑๓๐๓ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดเตรียมพื้นที่เพื่อเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเข้าหมู่บ้าน ซอยเศรษฐี บ.โป่งน้ำร้อน ม.๖ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อทำให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้ในการสัญจรมีความสะดวกสบายขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุดปฏิบัติการฯ กับ หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่