เมื่อ ๒๓ ต.ค.๖๕ ชพส.๑๓๐๔ฯ และ ชบข.๑๓๐๒ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (ร.๕)

เมื่อ ๒๓ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๙๓๐ ชพส.๑๓๐๔ฯ และ ชบข.๑๓๐๒ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ อ่างเก็บน้ำคลองโสน (ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนบ้านมะม่วง) ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จว.ตราด โดยมี นายสุเมธ  ตะเพียนทอง ปลัดอำเภอ (พนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอบ่อไร่ เป็นประธาน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และช่วยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะให้มีความสะอาด สร้างภูมิทัศน์ที่ดี อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุดปฏิบัติการฯ กับ ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่