เมื่อ ๒๓ ต.ค.๖๕ หน.ชพส.๑๓๐๒ฯ พร้อมด้วยกำลังพล ชพส.๑๓๐๓ฯ และ ชบข.๑๓๐๑ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และพิธีถวายบังคม

เมื่อ ๒๓ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๘๐๐ หน.ชพส.๑๓๐๒ฯ พร้อมด้วยกำลังพล ชพส.๑๓๐๓ฯ และ ชบข.๑๓๐๑ฯ ร่วมกับ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ สนามที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี โดยมี นายประพิศ  ญาณปัญญา นายอำเภอโป่งน้ำร้อน เป็นประธาน  การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุดปฏิบัติการฯ กับ ส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่