เมื่อ ๒๕ ต.ค.๖๕ ชพส.๑๓๐๔ฯ และ ชบข.๑๓๐๒ฯ จัดกำลังพล ดำเนินการต่อท่อส่งน้ำเข้าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชมรมคนพิการอำเภอบ่อไร่

- เมื่อ ๒๕ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ชพส.๑๓๐๔ฯ และ ชบข.๑๓๐๒ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ ส่วนราชการ และชมรมคนพิการอำเภอบ่อไร่ ดำเนินการต่อท่อส่งน้ำเข้าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชมรมคนพิการอำเภอบ่อไร่ บ.ปะอา ม.๒  ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ติดตามการดำเนินงาน และเข้าร่วมการขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายมวลชนในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุดปฏิบัติการฯ กับ ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่