เมื่อ ๔ พ.ย.๖๕ ชพส.๑๓๐๔ฯ จัดกำลังพลให้การสนับสนุน ผู้ใหญ่บ้าน บ.ปะอา โดยการสร้างฝายกั้นน้ำ ณ คลองซอก บ.ปะอา

- เมื่อ ๔ พ.ย.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ชพส.๑๓๐๔ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ ชป.๒๑ ฉก.ปชด.ตราดฯ ให้การสนับสนุน ผู้ใหญ่บ้าน บ.ปะอา ม.๒ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด โดยการสร้างฝายกั้นน้ำ ณ คลองซอก บ.ปะอา ม.๒ ต.บ่อพลอยฯ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนอย่างเป็นระบบ อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุดปฏิบัติการฯ กับ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่