เมื่อ ๘ พ.ย.๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ - ๑๓๐๐ น.อ.ทวี วงศ์วาน เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการฯ ในพื้นที่ จว.จันทบุรี

เมื่อ ๘ พ.ย.๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ - ๑๓๐๐ น.อ.ทวี  วงศ์วาน  เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ พร้อมด้วย น.อ.เธียรชัย  ภูการุณย์  รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ (๒) และ หน.ฝอ.กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เดินทางตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการฯ ในพื้นที่ จว.จันทบุรี  เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องของชุดปฏิบัติการฯ ในปี งป.๖๖ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย