เมื่อ ๑๔ พ.ย.๖๕ ชพส.๑๓๐๕ฯ สนับสนุนกำลังพล พร้อมยานพาหนะ ร่วมกันดำเนินการขนย้ายท่อ PVC เพื่อใช้ในการรับ – ส่งน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (น้ำตกสะพานหิน)

เมื่อ ๑๔ พ.ย.๖๕ เวลา ๐๘๓๐ ชพส.๑๓๐๕ฯ สนับสนุนกำลังพล พร้อมยานพาหนะของหน่วยร่วมกับ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ บ.สะพานหิน ม.๕ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด ร่วมกันดำเนินการขนย้ายท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว จำนวน ๒๕๐ ท่อน และทำการต่อท่อ PVC เพื่อใช้ในการรับ – ส่งน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (น้ำตกสะพานหิน) มายังแหล่งเก็บน้ำของชุมชน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งของประชาชนในชุมชนช่วงฤดูแล้ง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นการช่วยเหลือและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของประชาชนในชุมชน รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุดปฏิบัติการฯ กับ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่