เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๕ หน.ชบข.๑๓๐๒ฯ พร้อมกำลังพลร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าว ตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการทำนา ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลด่านชุมพล

- เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ หน.ชบข.๑๓๐๒ฯ พร้อมกำลังพลร่วมกับ ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าว ตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการทำนา โดย อบต.ด่านชุมพล ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลด่านชุมพล บ.ด่านชุมพล ม.๑ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุดปฏิบัติการฯ กับ ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่