รับการตรวจจาก ศปป.๒ กอ.รมน.

 เมื่อ ๒๕ – ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓ ให้การต้อนรับ พล.ต.วิริยะ ศรีบัวชุม ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะที่มาตรวจ ติดตามผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด และพบปะผู้นำชุมชน ตำบลแหลมกลัด เพื่อรับฟังปัญหายาเสพติดในชุมชน และผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผนดิน

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน