กิจกรรมกาแฟสัญจร ครั้งที่ ๙ ปี ๖๑

เมื่อ ๑๐ ต.ค.๖๑ พลเรือตรี บำรุงรัก  สรัคคานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓  ร่วมกิจกรรม กาแฟสัญจร ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นปัญหาความต้องการ อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ให้สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์และนโยบายของรัฐบาลในรูปแบบเรียบง่าย ไม่เป็นทางการโดยมีส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสมาคม องค์กร ผู้ประกอบการภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม กระชับสัมพันธไมตรี โดยมี นายวิทูรัช. ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานฯ ณโรงแรมนิวแทรเวิลลอจด์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน