เมื่อ 17 ม.ค.63

 

น.อ.สายชล เล็กเจริญ รอง ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 โดย ชบข.1302 กอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ณ โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด มีผู้เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย น.อ.ณัฐพล ทำเนียบ หน.ฝปง.กอ.รมน.ภาค 1 สย.3 , พ.จ.อ.วีระมีตาล ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ด่านชุมพล , นายจักรวาล เพลิงภากร กำนันตำบลด่านชุมพล, ผญ.จารึก เนตรวงค์ ประธานคณะกรรมการการศึกษา ฯ , ร.ท.อิสระพงศ์ โกรบกระโทก ผบ.ร้อย.ทพ.นย.516ฯ , นายนิคม เสงี่ยมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล พร้อมคณะครู อาจารย์ เข้าร่วมพิธีฯ

ผลลัพธ์การฝึกอบรม ดังนี้.
1.เยาวชนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดจิตสำนึกถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและอบายมุขอื่นๆ
2. มีจริยธรรม/อุดมการณ์และมีทักษะความรู้ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตในสังคม
3. ร่วมเป็นเครือข่ายแกนนำเยาวชนรักถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุขอื่นๆ ในสถานศึกษา หมู่บ้าน/ชุมชนต่อไป

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน