เมื่อ 23 ม.ค.63

 เมื่อ 23 ม.ค.63 น.อ.สาโรจน์ บุญทับ รอง ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ โดยชุด ชบข.1301ฯ ณ รร.บ้านปั้นหม้อ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี มีนักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน 55 คน

 

ผลการปฏิบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1.
มีความเข้มแข็ง มีจิตสำนึก มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขอื่นๆ
2.
มีจริยธรรม/อุดมการณ์และมีทักษะความรู้ในการดำรงชีวิตในสังคม
3. ปลูกสำนึกในการรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4.ได้น้อมนำเอาแนวทางเศรษฐพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต
5.ได้ความร่วมมือจากเยาวชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง ด้านต่างๆ
6. ได้จัดตั้งแกนนำเยาวชนรักถิ่นจำนวน 4 คน และจัดตั้งแหล่งข่าวเยาวชนจำนวน 2 คน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุขอื่นๆ ในสถานศึกษา หมู่บ้าน/ชุมชน

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน