เมื่อ 23 ม.ค.63

น.อ.นิพัทธ์ สุดใจ หน.ฝมท.กอรมน.ภาค 1 สย.3 เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563 ณ รร.บ้านคลองประทุน ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราดมี นักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน

ผลการปฏิบัติ

เยาวชนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจ มีจิตสำนึก ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและอบายมุขอื่น ๆ มีจริยธรรม/อุดมการณ์ และมีทักษะความรู้ในการดำรงชีวิตในสังคม เกิดจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมกับได้น้อมนำเอาแนวทางเศรษฐพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต และยินดีให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง ด้านต่างๆ โดยเป็นแกนนำเยาวชนรักถิ่นแหล่งข่าวเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุขอื่นๆ ในสถานศึกษา หมู่บ้าน/ชุมชน

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน