ภารกิจหน่วย

 

    ภารกิจ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓

  วางแผน  อำนวยการ ประสานงานด้านความมั่นคงภายในอย่างเป็นระบบ โดยประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในการนำยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน และแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติไปดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด
ดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคง
และความสงบเรียบร้อยในประเทศและดำเนินการแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคงที่รัฐบาลและหน่วยเหนือมอบหมาย

   กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ
สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายใต้การบังคับบัญชาและขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

  โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑

  เพื่อเป็นกลไกของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐ และช่วยส่งเสริมการทำงานของส่วนราชการอื่น
เป็นองค์กรกลางในการบูรณาการอำนวยการเกี่ยวกับพันธกิจด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

   ตอบสนองนโยบายรัฐบาลทั้งภาวะปกติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงภาวะไม่ปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และไม่เกิดความซ้ำซ้อนกับงานที่เกินขีดความสามารถของส่วนราชการปกติ