การจัดหน่วย

 


        กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓  ประกอบด้วย  บก.กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ จำนวน ๓๕ อัตรา และส่วนปฏิบัติการ กำลังพล จำนวน  ๙๐  อัตรา

              ๑. บก.กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ประกอบด้วย ส่วนบังคับบัญชา และส่วนอำนวยการ มีอัตรากำลังพล จำนวน ๓๕ อัตรา

             ๒. ส่วนปฏิบัติการ  ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการ จำนวน ๙ ชุด มีอัตรากำลังพล  รวม  ๙๐ นาย

                            ๒.๑ ชุดปฏิบัติการตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด จำนวน ๗ ชุด

                                 - ชุด  ชพส.๑๓๐๑  ประกอบด้วย  น.๒ ป.๔ พลฯ ๔  รวม  ๑๐ นาย

                                 - ชุด  ชพส.๑๓๐๒  ประกอบด้วย  น.๒ ป.๔ พลฯ ๔  รวม  ๑๐ นาย

                                 - ชุด ชพส.๑๓๐๓   ประกอบด้วย  น.๒ ป.๔ พลฯ ๔  รวม  ๑๐ นาย

                                 - ชุด  ชพส.๑๓๐๔  ประกอบด้วย  น.๒ ป.๔ พลฯ ๔  รวม  ๑๐ นาย

                                 - ชุด  ชพส.๑๓๐๕  ประกอบด้วย  น.๒ ป.๔ พลฯ ๔  รวม  ๑๐ นาย

                                 - ชุด  ชพส.๑๓๐๖  ประกอบด้วย  น.๒ ป.๔ พลฯ ๔  รวม  ๑๐ นาย

                                 - ชุด  ชพส.๑๓๐๗  ประกอบด้วย  น.๒ ป.๔ พลฯ ๔  รวม  ๑๐ นาย

                          ๒.๒  ชุดวิทยากรกระบวนการเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง (ชบข.) จำนวน ๒ ชุด

                                 -  ชุด ชบข.๑๓๐๑ ประกอบด้วย น.๒  ป.๔ พลฯ ๔ รวม ๑๐ นาย ให้การสนับสนุนชุด ชพส.และรับผิดชอบการฝึก ในพื้นที่ จว.จันทบุรี

                                 - ชุด ชบข.๑๓๐๒ ประกอบด้วย น.๒  ป.๔ พลฯ ๔ รวม ๑๐ นาย ให้การสนับสนุนชุด ชพส. และรับผิดชอบการฝึก ในพื้นที่ จว.ตราด                                             

   รวมทั้งสิ้น  น.๑๔ ป.๒๘ พลฯ ๒๘  รวม  ๗๐ นาย