ยุทธศาสตร์ กอ.รมน.

 

 

 

     

   ยุทธศาสตร์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้ยึดถือแผนบริหารราชการแผ่นดิน เป็นมาตรการและแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผนการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และได้จัดทำขึ้นตามอำนาจและหน้าที่ ในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินแนวโน้มของสถานการณ์, การอำนวยการประสานงานและเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, การเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์, การสร้างความรักและความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและความสงบเรียบร้อยของสังคม ซึ่งทั้ง ๔ ประเด็น ดำเนินการเพื่อสนับสนุนงานตามพันธกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ สรุปรายละเอียดดังนี้.-

 

 

            

        ๓.๑ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

 

                 

  กอ.รมน. ดำเนินการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลและบูรณาการ งานข่าวกับส่วนต่างๆ เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการต่อต้านข่าวกรองให้กับ กอ.รมน. โดยจะต้องจัดทำแผนรวบรวมข่าวสาร จัดตั้งข่ายงานข่าวในการเฝ้าตรวจประสานงานกับหน่วยในประชาคมข่าวกรอง จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการข่าว ให้ทันสมัย รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ข่าวกรอง และประเมินสถานการณ์ด้านการข่าว (IPB : Intelligence Preparation of the Battlefield) เพื่อเป็นตัวชี้เป้าหมายในการปฏิบัติงานแต่ละพื้นที่ ตลอดจนประสานกับศูนย์ติดตามสถานการณ์/ศูนย์ปฏิบัติการ/ศูนย์บัญชาการทางทหาร ของส่วนราชการต่างๆ ในการประเมินสถานการณ์ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ

 

 

            

             

 

                   

๓.๒ การอำนวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการตามแผนและแนวทางที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้จัดทำขึ้น

 

 

                   กอ.รมน. ดำเนินการวางแผน อำนวยการ ประสานงานและกำกับดูแลการดำเนินการตามนโยบายและยทุ ธศาสตรด์ า้นความมนั่ คงภายในราชอาณาจกั รของรฐัและดำเนินการแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามที่ได้รับมอบ รวมทั้งการติดตามวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานการปฏิบัติการข่าวสาร ความมั่นคงตามแนวชายแดนและการเสริมการปฏิบัติหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ การประสานงานและติดตามสถานการณ์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การประสานงาน และติดตามสถานการณ์ด้านคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การประสานงานและติดตามสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติทั้งภายในประเทศและระดับภูมิภาค การประสานงาน และติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงพิเศษ และการบูรณาการในการวางแผน อำนวยการ ประสานงานควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติ ตลอดจนเสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์/นโยบายที่กำหนด

 

 

               ๓.๓ การเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

 

 

 

                   กอ.รมน. ประสานงานและติดตามสถานการณ์ด้านการส่งเสริมสถาบันฯและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งวางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนเสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการดำเนินการพิจารณาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับนโยบายยุทธศาสตร์ บูรณาการแผนงานและให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการกำกับดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้ ให้ดำเนินการด้วยการบูรณาการ ขยายผลแผนงานทุกภาคส่วนและทำการประชาสัมพันธ์ การดำเนินการการส่งเสริมสถาบันฯและการดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวพระราชดำริฯ รวมทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้นำชุมชนและประชาชน เข้าใจ เห็นความสำคัญ สามารถนำแนวทางตามพระราชดำริฯ ไปเป็นต้นแบบในการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

 

             ๓.๔ การสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและความสงบเรียบร้อยของสังคม

 

                   กอ.รมน. ดำเนินการบูรณาการมวลชนทุกกลุ่ม/ทุกประเภท ทั้งของส่วนราชการและภาคเอกชนให้มาอยู่ภายใต้การอำนวยการของ กอ.รมน. เพื่อให้สามารถจัดตั้งเครือข่ายข่าวภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนและเข้าร่วมปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่รัฐ ในการป้องกันภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในทุกมิติ โดยมี กอ.รมน.จังหวัด เป็นหน่วยปฏิบัติหลักในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด และ กอ.รมน.ภาค เป็นหน่วยอำนวยการ/ประสานงานในระดับภูมิภาค เสริมสร้างให้มวลชนมีอุดมการณ์ความรักชาติ ความจงรักภักดี และมีจิตสำนึกด้านความมั่นคงเป็นพื้นฐานที่สำคัญ