ฝ่ายงบประมาณและการเงิน

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและการเงิน

 

 

นาวาโท ณรงค์  บัวใบ

รองหัวหน้าฝ่ายงบประมาณและการเงิน

 

 

 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายงบประมาณและการเงิน

 

 

 พ.จ.อ.คมสันต์  บุญสม 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายงบประมาณและการเงิน