ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

  

 นาวาเอก ขวัญเมือง  ทองช้อย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

 

 

 

 


รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

 

  

 

เรือโท เทอดพงษ์   จันทร์เจตนาดี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

 

 

 

จ่าเอก ยุทธนา  นามปราศัย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล