ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

 


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

 


รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานทั่วไป