ฝ่ายกิจการมวลชนและสารนิเทศ

 

 

 

นาวาเอก มารุต  สัสดีพันธ์
หัวหน้าฝ่าย กิจการมวลชนและสารนิเทศ

 

 

นาวาโท ศักดิ์ศักดิ์  วารีนพฤทธิ์
รองหัวหน้า ฝ่ายกิจการมวลชนและสารนิเทศ

 

 

 

เรือโท นิคม  ฉายาชวลิต
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการมวลชนและสารนิเทศ

  

 

 


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการมวลชนและสารนิเทศ

 

 

 

จ่าเอกอาทิตย์  อนงค์ทอง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการมวลชนและสารนิเทศ